carteret logo
Carteret - Foot & Ankle Center

Language Assistance Statement

Informing Individuals With Limited English Proficiency of Language Assistance Services

Spanish

ATENCIÓN:si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.Llame Call 1-877-696-6775.

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-696-6775.

Korean

주의:한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.번으로 전화해 주십시오. 1-877-696-6775

Portuguese

ATENÇÃO:Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.Ligue para 1-877-696-6775

Gujarati

સુચનાજોતમેગુજરાતીબોલતાહોતોનિ:શુલ્કભાષાસહાયસેવાઓતમારામાટેઉપલબ્ધછેફોનકરો1-877-696-6775

Polish

UWAGA:Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.Zadzwoń pod numer 1-877-696-6775

Italian

ATTENZIONE:In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.Chiamare il numero 1-877-696-6775

Arabic

ملحوظة:إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.اتصل برقم 1- (رقم

1-877-696-6775

Tagalog

PAUNAWA:Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.Tumawag sa 1-877-696-6775

Russian

ВНИМАНИЕ:Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.Звоните1-877-696-6775

French Creole

ATANSYON:Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.Rele 1-877-696-6775

Hindi

ध्यान दें:यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-696-6775 पर कॉल करें।

Vietnamese

CHÚ Ý:Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.Gọi số 1-877-696-6775

French

ATTENTION :Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.Appelez le 1-877-696-6775

Urdu

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال le 1-877-696-6775 کریں